Grupa Silesia - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

F‑gazy

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Jednostką temperatury w układzie SI jest:

 • K
 • °C
 • F
 • stopa
odpowiedź

W czasie procesu parowania, czynnik chłodniczy:

 • ma zawsze temperaturę poniżej zera
 • zawsze jest w bezruchu
 • absorbuje ciepło
 • nie zmienia żadnego ze swoich parametrów
odpowiedź

Zawór rozprężny w układzie chłodniczym:

 • w pewnym zakresie reguluje wartość przegrzania czynnika na wyjściu z parownika
 • zasila olejem karter sprężarki
 • jest montowany na linii powrotu oleju
 • posiad tylko port wejściowy czynnika
odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 • to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 • A3
 • wysokiego ryzyka
 • węglowodory nie są palne
odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 • podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością milimetra
 • zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza pomiędzy zaworem, a wejściem do parownika
 • czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
 • należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu, jeśli było wykonane
odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 • to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 • to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 • posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 • to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
odpowiedź

Skraplacz w układzie chłodniczym:

 • jest zawsze montowany w najniższym punkcie instalacji
 • pośredniczy w odbieraniu ciepła od czynnika chłodniczego w przemianie zwanej skraplaniem
 • jest całkowicie wypełniony olejem
 • ma za zadanie sprężać parę czynnika
odpowiedź

Zawory odcinające (kulowe lub grzybkowe):

 • posiad tylko port wejściowy czynnika
 • zawsze posiadają dodatkowy sterownik elektroniczny
 • nie podlegają okresowym oględzinom
 • służą do odcinania elementów lub fragmentów układu chłodniczego
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 • zakres przeprowadzonej kontroli szczelności
 • poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 • odległość urządzenia od granicy posesji
odpowiedź

Parownik urządzenia chłodniczego może być rozmrażany:

 • poprzez zwiększanie ilości czynnika chłodniczego dozowanego przez zawór rozprężny
 • w lamelowym parowniku, poprzez zwiększanie rozstępu lamel
 • grzałką elektryczną
 • bez względu na warunki pracy, parowniki nie są rozmrażane
odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 • wzrostem temperatury końca tłoczenia
 • pozostaje bez wpływu na pracę układu
 • rzutuje na GWP czynnika
 • zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
odpowiedź

Połączenie lutowane może być miejscem wycieku:

 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Czujniki temperatury na rurociągu chłodniczym mogą być montowane w sposób:

 • czujniki temperatury montuje się tylko na sprężarkach chłodniczych
 • czujnika temperatury nie można montować na rurociągu
 • sposób montażu czujnika jest bez znaczenia
 • przylgowy lub kieszeniowy
odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 • czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 • substancji zubażających warstwę ozonową
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
odpowiedź

Pojemnik służący do przechowywania F-gazów musi posiadać etykietę z min. nastp. informacjami

 • kolor pokrętła zaworu
 • kierunek gwintu zaworu
 • min. Ilość kilogramów czynnika
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 • nie jest ogólnie dostępna
 • podlega prawom patentowym
 • jest dostępna odpłatnie
odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 • zmniejsza GWP czynnika
 • jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 • obniża koszty rekuperacji
 • nie stosuje się takich układów
odpowiedź

Karta urządzenia zawiera m.in.

 • ilość odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego
 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • typ połączeń gwintowych, poddanych próbie
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor śrub mocujących sprężarkę
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor podpór skraplacza
 • ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
odpowiedź

Wydajność skraplacza powietrznego można regulować:

 • zmieniając liczbę podpór na których mocowany jest skraplacz
 • np. poprzez załączenie lub wyłączanie wentylatorów
 • wykonując jak najkrótsze połączenie rurowe pomiędzy skraplaczem a sprężarką
 • montując skraplacza w najwyższym punkcie instalacji
odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 • ostrym zapachem
 • gęstością mniejszą niż powietrze
 • niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 • wysokim potencjałem ODP
odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 • zwory kulowe
 • rozdzielacz czynnika
 • zawory zwrotne
 • zawory stałego ciśnienia
odpowiedź

Pomiot który wwozi F-gazy na terytorium RP, według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 • musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 • sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 • sprawozdanie do urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu
odpowiedź

Montowanie stałego układu wykrywania wycieków

 • pozwala zmniejszyć ilość wycieków
 • ma na celu redukcje hałasu emitowanego przez skraplacz
 • nie jest możliwe gdy układ posiada izolowane odcinku rurociągów ssących
 • nie jest możliwe w układach z jednostkami skraplającymi
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor podpór skraplacza
 • ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor śrub mocujących sprężarkę
odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 • o rozmiarze śrub mocujących głowicę jeśli jest to sprężarka tłokowa, półhemeretyczna
 • o kolorze obudowy sprężarki
 • o wysokości wewnętrznej pomieszczenia w którym znajduje się sprężarka
 • należy m.in. umieścić informacje o poborze prądu w ustalonym stanie pracy sprężarki
odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 • umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki antywibracyjne skraplacza
 • należy m.in. umieścić informacje o przeprowadzonym czyszczeniu bloku lamelowego, jeśli takowe miało miejsce
 • umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 • podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 • należy umieścić informację o przeprowadzanym usuwaniu nadmiaru lodu z jego powierzchni, jeśli takie czynności miały miejsce
 • kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 • kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 • współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 • R22
 • metan
 • tlenek węgla
 • izobutan
odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 • ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 • skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 • nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
odpowiedź

Jednostką masy w układzie SI jest:

 • kg
 • tona
 • gram
 • uncja
odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • nie jest ogólnie dostępna
 • znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 • podlega prawom patentowym
 • jest dostępna odpłatnie
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 • odległość urządzenia od granicy posesji
 • poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 • zakres przeprowadzonej kontroli szczelności
odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 • wzrostem temperatury końca tłoczenia
 • pozostaje bez wpływu na pracę układu
 • rzutuje na GWP czynnika
 • zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor podpór skraplacza
 • ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor śrub mocujących sprężarkę
odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 • o liczbie kolan mufowych 90° na rurociągu łączącym sprężarkę ze skraplaczem
 • o poziomie hałasu emitowanym przez silnik wentylatora głowicy sprężarki, jeśli jest to sprężarka półhemetyczna
 • o liczbie łopat wentylatora skraplacza, jeśli sprężarka zabudowana jest na jednej ramie
 • należy min. umieścić informacje o przeprowadzonej wymianie oleju, jeśli takowa miała miejsce
odpowiedź

Skraplacz w układzie chłodniczym:

 • pośredniczy w odbieraniu ciepła od czynnika chłodniczego w przemianie zwanej skraplaniem
 • jest całkowicie wypełniony olejem
 • ma za zadanie sprężać parę czynnika
 • jest zawsze montowany w najniższym punkcie instalacji
odpowiedź

Zawór rozprężny w układzie chłodniczym:

 • posiad tylko port wejściowy czynnika
 • zasila olejem karter sprężarki
 • jest montowany na linii powrotu oleju
 • odpowiada za zasilanie parownika w odpowiednią ilością czynnika
odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 • podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
 • należy umieścić informacje o stanie lamel
 • umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 • umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki
odpowiedź

Wskaźnik wilgoci w układzie:

 • mierzy wilgotność względną w otaczającym powietrzu
 • mierzy wilgotność względną w otaczającym powietrzu
 • wskazuje obecność wilgoci i konieczność np. wymiany filtra odwadniacza
 • pokazuje ile gramów wilgoci znajduje się w układzie chłodniczym
odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 • R22
 • metan
 • tlenek węgla
 • izobutan
odpowiedź

Separator cieczy:

 • montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 • pozwala zapobiec zasysaniu kropel cieczy przez sprężarkę
 • rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 • rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
odpowiedź

Sprawozdania wynikające z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 • podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 • są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
 • są przekazywane w postaci formularzy elektronicznych
odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 • skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 • ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 • nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
odpowiedź

Państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto:

 • są tylko państwami w europejskimi
 • zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • mają odpowiednio wysoki dochód narodowy
 • są to tylko państwa Unii Europejskiej
odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 • które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
 • tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 • które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 • wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
odpowiedź

W czasie pracy układu, w sprężarce chłodniczej, para czynnika chłodniczego:

 • podgrzewa się
 • może się podgrzać i schłodzić równocześnie
 • zawsze wypływa ze sprężarki przez krócieć ssawny
 • nie zmienia swoich parametrów
odpowiedź

Karta urządzenia zawiera min.

 • wysokość montażu skraplacza
 • dane operatora urządzenia
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 • ostrym zapachem
 • gęstością mniejszą niż powietrze
 • niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 • wysokim potencjałem ODP
odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 • zmniejsza GWP czynnika
 • jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 • obniża koszty rekuperacji
 • nie stosuje się takich układów
odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 • podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością do dziesiątych części milimetra
 • zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza cieczy pomiędzy zaworem a wejściem do parownika
 • czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
 • należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu roboczego, jeśli taka czynność była wykonana
odpowiedź

Pojemnik służący do przechowywania F-gazów musi posiadać etykietę z m.in. nastp. informacjami

 • kierunek gwintu zaworu
 • typ i rodzaj F-gazu
 • kolor pokrętła zaworu
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 • poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 • usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 • jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 • jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
odpowiedź

Metodą zmniejszenia emisji f-gazów do środowiska jest np.

 • podniesienie limitów CO2 dla producentów czynników z grupy f-gaz które mają wysoki GWP
 • zmiana przepisów VAT
 • zwiększenie częstotliwości pośrednich i bezpośrednich kontroli szczelności
 • zaniedbanie odzysku f-gazów z istniejących instalacji
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor śrub mocujących sprężarkę
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor podpór skraplacza
 • ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 • to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 • to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 • posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 • to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
odpowiedź

W zanieczyszczonym skraplaczu powietrznym:

 • spada współczynnik przewodzenia ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a powietrzem
 • należy zwiększyć rozstęp lamel aby skompensować spadek jego wydajności
 • wytrąca się wilgoć z czynnika chłodniczego
 • zawsze dostrzegalne jest zwiększenie wibracji w czasie ustalonej pracy
odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 • zawory zwrotne
 • zawory stałego ciśnienia
 • rozdzielacz czynnika
 • zwory kulowe
odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 • kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 • należy umieścić informację o przeprowadzanym czyszczeniu bloku lamelowego i wanny ociekowej, jeśli takie czynności miały miejsce
 • kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 • współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 • A3
 • to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 • wysokiego ryzyka
 • węglowodory nie są palne
odpowiedź

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest:

 • Pa
 • mmHg
 • Torr
 • Psi
odpowiedź

W czasie pracy układu, w sprężarce chłodniczej, para czynnika chłodniczego:

 • nie zmienia swoich parametrów
 • podgrzewa się
 • może się podgrzać i schłodzić równocześnie
 • zawsze wypływa ze sprężarki przez krócieć ssawny
odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 • wzrostem temperatury końca tłoczenia
 • pozostaje bez wpływu na pracę układu
 • rzutuje na GWP czynnika
 • zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
odpowiedź

Montowanie stałego układu wykrywania wycieków

 • nie jest możliwe w układach z jednostkami skraplającymi
 • ma na celu redukcje hałasu emitowanego przez skraplacz
 • nie jest możliwe gdy układ posiada izolowane odcinku rurociągów ssących
 • pozwala zmniejszyć ilość wycieków
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • nazwisko i imię oraz numer uprawnień osoby dokonującej czynności serwisowych
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor podpór skraplacza
 • kolor śrub mocujących sprężarkę
odpowiedź

Sprężarka w układzie chłodniczym:

 • jest zawsze montowana w najwyższym punkcie instalacji
 • spręża czynnik chłodniczy
 • jest zawsze montowana w najniższym punkcie instalacji
 • ma za zadanie skraplać czynnik
odpowiedź

Parownik w układzie chłodniczym:

 • nigdy nie bierze udziału w procesie wymiany ciepła
 • nie jest zasilany czynnikiem chłodniczym
 • nie podlega czynnościom serwisowym
 • pośredniczy w absorbowaniu ciepła przez czynnik chłodniczy w przemianie zwanej parowaniem
odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 • skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 • ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 • nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
odpowiedź

Regulator ciśnienia skraplania:

 • jest montowany na rurociągu ssawnym tuz przy kolektorze sprężarki
 • sterowny jest przegrzaniem czynnika chłodniczego
 • utrzymuje ciśnienie skraplania na zadanym poziomie
 • zawsze jest zasilany napięciem 230V
odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 • należy m.in. umieścić informacje o poborze prądu w ustalonym stanie pracy sprężarki
 • o kolorze obudowy sprężarki
 • o wysokości wewnętrznej pomieszczenia w którym znajduje się sprężarka
 • o rozmiarze śrub mocujących głowicę jeśli jest to sprężarka tłokowa, półhemeretyczna
odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym służy do:

 • zawsze wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa
 • zawsze jest w wykonaniu stojącym
 • zawsze ma dwie przestrzenie rozdzielone przeponą
 • kompensacji zmiennej ilości cyrkulującego czynnika w układzie
odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 • wysokiego ryzyka
 • to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 • A3
 • węglowodory nie są palne
odpowiedź

Efekt cieplarniany to zjawisko polegające na:

 • podnoszeniu się średniej temperatury atmosfery ziemskiej
 • redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze
 • wzrostu zużycia gazu ziemnego
 • niszczeniu ozonu w dolnych warstwach atmosfery
odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 • ostrym zapachem
 • gęstością mniejszą niż powietrze
 • niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 • wysokim potencjałem ODP
odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 • nie jest ogólnie dostępna
 • podlega prawom patentowym
 • jest dostępna odpłatnie
odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 • podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością milimetra
 • zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza pomiędzy zaworem, a wejściem do parownika
 • należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu, jeśli było wykonane
 • czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera m.in. nast.. informacje:

 • początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 • serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 • datę urodzenia jednego z uczestników próby
 • rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 • współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
 • kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 • kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 • należy umieścić informację o przeprowadzanym usuwaniu nadmiaru lodu z jego powierzchni, jeśli takie czynności miały miejsce
odpowiedź

Urządzenie zawierająca F-gaz musi posiadać etykietę z m.in. nastp. informacjami

 • wartość napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urządzenia
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • wysokość montażu skraplacza
 • zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 • umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki antywibracyjne skraplacza
 • umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 • należy m.in. umieścić informacje o przeprowadzonym czyszczeniu bloku lamelowego, jeśli takowe miało miejsce
 • podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
odpowiedź

Podmioty objęte obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 • powinny zarejestrować się w Bazie Danych Sprawozdań (BDS)
 • muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 • podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 • R22
 • metan
 • tlenek węgla
 • izobutan
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor podpór skraplacza
 • ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor śrub mocujących sprężarkę
odpowiedź

Termostatyczny zawór rozprężny:

 • to inna nazwa zaworu zwrotnego
 • nie może być stosowanych w instalacjach amoniakalnych
 • zawsze jest wykonany z mosiądzu
 • dozuje czynnik chłodniczy do parownika w takiej ilości, aby utrzymać zadane przegrzanie na wyjściu z parownika
odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 • posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 • to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 • to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 • to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
odpowiedź

Skraplacze, ze względu na medium które odbiera ciepło skraplania, można podzielić:

 • na duże i małe
 • na wiszące i stojące
 • m.in. na powietrzne i wodne
 • rodzaj medium nie rzutuje na podział skraplaczy, bez względu na jego rodzaj skraplacze są takie same
odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 • rozdzielacz czynnika
 • zawory zwrotne
 • zawory stałego ciśnienia
 • zwory kulowe
odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 • kolor śrub mocujących sprężarkę
 • poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 • kolor podpór skraplacza
 • ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 • zmniejsza GWP czynnika
 • jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 • obniża koszty rekuperacji
 • nie stosuje się takich układów
odpowiedź

Chcąc zastosować odtajanie parownika powietrzem obiegowym:

 • temperatura tego powietrza musi mieć temperaturę wyższa od temperatury topnienia lodu
 • zwiększamy przepływ masowy czynnika w układzie
 • zwiększamy rozstęp lamel w parowniku
 • podnosimy ciśnienie skraplania
odpowiedź

Presostaty ciśnieniowe w układzie chłodniczym:

 • w każdym układzie chłodniczym służą tylko do załączania lub wyłączania wentylatorów skraplacza
 • zawsze zabezpieczają tylko stronę wysokiego ciśnienia
 • min. mają za zadanie wyłączenie sprężarki gdy w układzie przekraczane są ciśnienia dopuszczalne
 • zawsze działają w trybie automatycznym
odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym:

 • zawsze wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa
 • zawsze jest w wykonaniu stojącym
 • zawsze ma dwie przestrzenie rozdzielone przeponą
 • pozwala na kompensacje zmiennej ilości cyrkulującego czynnika chłodniczego w układzie
odpowiedź

Zawory odcinające zbiornik cieczy:

 • powinny być montowane jak najbliżej króćców wlotowych i wylotowych zbiornika
 • nigdy nie są montowane
 • zawsze muszą być montowane na pionowych odcinakach rur dochodzących do zbiornika
 • zawsze muszą być montowane na poziomych odcinakach rur dochodzących do zbiornika
odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym pozwala na:

 • wykonywanie funkcji rozdzielacza oleju od ciekłego czynnika chłodniczego
 • magazynowanie całości lub części czynnika chłodniczego znajdującego się u układzie w czasie postojów lub remontów tego układu
 • wykonywanie funkcji rozdzielacza oleju od czynnika chłodniczego w fazie parowej
 • kontrolowanie ekwiwalentu CO2 układu chłodniczego
odpowiedź

Separator cieczy:

 • montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 • rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
 • rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 • montuje się na linii ssącej układu pomiędzy parownikiem a sprężarką
odpowiedź

Separator cieczy:

 • montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 • pozwala zapobiec zasysaniu kropel cieczy przez sprężarkę
 • rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 • rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
odpowiedź

Separator oleju

 • wychwytuje olej emitowany przez sprężarkę
 • separuje olej od zawartej w tym oleju wody
 • jest to zbiornik na stale połączony z otoczeniem
 • jest zawsze wykonany jako zbiornik leżący
odpowiedź

Separator oleju

 • separuje olej od zawartej w tym oleju wody
 • może działać na zasadzie zbiornika w którym mieszanina pary czynnika i oleju uzyskuje ruch wirowy, co powoduje wytrącanie się oleju
 • jest to zbiornik na stale połączony z otoczeniem
 • jest zawsze wykonany jako zbiornik leżący
odpowiedź

Separator oleju

 • separuje olej od zawartego w tym oleju płynu wskazującego nieszczelność w układzie
 • zawsze posiada 5 króćców przyłączeniowych
 • pozwala zmniejszyć ilość oleju krążącego w elementach układu chłodnego takich jak parownik, skraplacz
 • musi być zamontowany wyżej niż skraplacz
odpowiedź

Zbiornik oleju w układzie chłodniczym:

 • odpowiada za zapewnienie dostatecznej ilości oleju do smarowania sprężarek
 • musi być zamontowany wyżej niż skraplacz
 • zawsze posiada 5 króćców przyłączeniowych
 • separuje olej od zawartego w tym oleju płynu wskazującego nieszczelność w układzie
odpowiedź

Regulator poziomu oleju w sprężarce odpowiada za:

 • regulacje przegrzewu na kolektorze ssawnym sprężarki
 • regulacje dochłodzenia oleju
 • regulacje ciśnienia skraplania
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu oleju w sprężarce
odpowiedź

Proces rozmrażania:

 • zawsze jest kończony za pomocą ręcznego wyłącznika
 • nie może być zautomatyzowany
 • może być zakończony po upływie zadanego czasu trwania tego procesu
 • jest nieistotny dla działania układu chłodniczego jako całości
odpowiedź

Proces rozmrażania może być zakończony:

 • po osiągnieciu zadanej, końcowej temperatury tego procesu
 • po osiągnięciu zadanego przegrzania na kolektorze ssawnym sprężarki
 • po osiągnięciu zadanego dochłodzenia na kolektorze ssawnym sprężarki
 • tylko, jeśli temperatura otoczenia zawiera się w pewnych granicach
odpowiedź

Czujniki temperatury na rurociągu chłodniczym mogą być montowane w sposób:

 • czujnika temperatury nie można montować na rurociągu
 • przylgowy lub kieszeniowy
 • sposób montażu czujnika jest bez znaczenia
 • czujniki temperatury montuje się tylko na sprężarkach chłodniczych
odpowiedź

Efekt cieplarniany to zjawisko polegające na:

 • niszczeniu ozonu w dolnych warstwach atmosfery
 • redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze
 • wzrostu zużycia gazu ziemnego
 • podnoszeniu się średniej temperatury atmosfery ziemskiej
odpowiedź

Współczynnik GWP:

 • to wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla
 • zawartość azotu w jednostce objętości powietrza
 • ilość wilgoci w jednostce objętości powietrza
 • brak chloru w budowie cząsteczki czynnika chłodniczego
odpowiedź

R-404A posiada GWP 3922 i jest zaliczany do Fgazów:

 • o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej
 • o ultra niskim GWP
 • o wysokim GWP
 • dopuszczonych do obrotu tylko na terenie EU
odpowiedź

R-290 to nazwa:

 • czynnika o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej
 • czynnika chłodniczego z grupy węglowodorów inaczej zwanego propanem
 • czynnika zawierającego chlor w swoim składzie
 • czynnika zawierającego brom w swoim składzie
odpowiedź

Czynnik R- 744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się min.:

 • niską temperaturą krytyczną (ok 30oC)
 • gęstością mniejszą niż powietrze
 • ostrym zapachem
 • wysokim potencjałem ODP
odpowiedź

Państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto:

 • są tylko państwami w Europie
 • zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • mają odpowiednio wysoki dochód narodowy
 • są to tylko państwa Unii Europejskiej
odpowiedź

Podmiot przywożących produkty zawierające Fgazy (w tym stacjonarne lub ruchome urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła), na terytorium RP , według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 • musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 • sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 • sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
odpowiedź

Podmioty objęte obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 • powinny zarejestrować się w Bazie Danych Sprawozdań (BDS) utworzonej przez Instytut Chemii Przemysłowej
 • muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 • podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
odpowiedź

Sprawozdania wynikające z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 • są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
 • muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 • podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • są przekazywane w postaci formularzy elektronicznych
odpowiedź

Do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych należy używać:

 • butli jednorazowych
 • butle ciśnieniowe dwuzaworowe, oddzielne dla każdego rodzaju odzyskiwanego czynnika;
 • tylko węży w oplocie stalowym
 • pomp próżniowych
odpowiedź

Do określenia masy odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych należy używać:

 • wskaźnika poziomu cieczy w zbiorniku cieczy
 • detektora nieszczelności
 • papieru lakmusowego
 • wagi o zakresie dostosowanym do wielkości napełnianych butli.
odpowiedź

Emisja 1 kg czynnika R-404A do środowiska odpowiada:

 • emisji 3922 kg CO2
 • emisji 1 kg CO2
 • emisji 5 ton CO2
 • emisji 50 ton CO2
odpowiedź

Rozporządzenie UE 517/2014 dotyczy:

 • regulacji związanych z podatkiem VAT
 • fluorowanych gazów cieplarnianych
 • tabliczek znamionowych podzespołów elektrycznych używanych w klimatyzacji
 • znakowania instalacji gdzie czynnikiem jest amoniak
odpowiedź

F-gazy, min. Grupy HFC, odzyskane z systemu chłodniczego, są traktowane jako odpady i:

 • mogą być utylizowane przez każdą firmę która jest płatnikiem VAT
 • muszą być zawsze poddane oczyszczaniu, bez względu na to czy będą ponownie użyte czy też zniszczone
 • mogą być bez zezwolenia magazynowane w miejscu ich wytworzenia
 • mogą być przekazane każdej lokalnej firmie która odbiera odpady komunalne
odpowiedź

Czynnik z grupy HFC, odzyskany z instalacji, jest traktowany jako odpad, i:

 • musi być zawsze zniszczony np. poprzez spalenie
 • jest przekazywany dla podmiotu, który posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, np. w celu oczyszczenia
 • musi być zawsze poddany oczyszczaniu, bez względu na to czy będzie ponownie użyty czy też zniszczony
 • można go przekazać każdej lokalnej firmie która odbiera odpady komunalne
odpowiedź

Firma serwisowa, działająca na zlecenie operatora systemu, jest zobowiązana do:

 • wykonywanie wszystkich poleceń operatora, nawet tych, które są niezgodne z prawem
 • odzysku czynnika z systemu do specjalnie przeznaczonych butli odzysku
 • informowaniu operatora o zmianie lokalnych wymogów środowiskowych dotyczących hałasu tła w porze nocnej
 • monitorowania w sposób ciągły wahań napięcia zasilającego obiekt
odpowiedź

Operator systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 • min. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 5 ton CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
odpowiedź

Operator hermetycznego systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 • jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 10 ton CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
odpowiedź

Kratę systemu chłodniczego zakłada się jednostce zwanej:

 • centralnym rejestrem operatorów
 • Ministerstwem Środowiska
 • UOP
 • MSZ
odpowiedź

Centralny rejestrów operatorów utworzony został przez:

 • Senat RP
 • Kancelarię Prezydenta
 • Sejm RP
 • Instytut Chemii Przemysłowej
odpowiedź

Wg rozporządzenia UE 517/2014, obowiązkowa kontrola szczelności po usunięciu nieszczelności urządzenia chłodniczego musi być przeprowadzona:

 • w ciągu 1 miesiąca
 • wg uznania
 • w czasie najbliższego przeglądu serwisowego
 • w czasie kiedy urządzenie nie jest na ruchu
odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • min. wartośc napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urzadzenia
 • wysokość montażu skraplacza
 • zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
odpowiedź

Podczas próby ciśnieniowej szczelności układu notujemy min.:

 • ilość podpór skraplacza
 • GWP układu
 • średnicę rurociągu cieczowego
 • ciśnienia i temperatury na początku i końcu próby
odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • oznaczenie zastosowanego F-gazu
 • zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 • min. Ilość kilgramów czynnika
 • kierunek gwintu zaworu
 • kolor pokrętła zaworu
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • kolor pokrętła zaworu
 • typ i rodzaj F-gazu
 • kolor pokrętła zaworu
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • PESEL napełniającego
 • kierunek gwintu zaworu
 • kolor pokrętła zaworu
 • że zwiera substancję z grupy F-gaz
odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 • poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 • usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 • jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 • jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury na jakie narażone jest to połączenie
 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Informacje zawarte w karcie urządzenia pozwalają na:

 • zidentyfikowanie miejsca w układzie gdzie nastąpił ostatni wyciek
 • poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 • kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 • odległość urządzenia od granicy posesji
odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 • czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 • substancji zubażających warstwę ozonową
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
odpowiedź

Określenie HCFC dotyczy:

 • amoniaku jako czynnika chłodniczego
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • substancji które zawierają w swoim składzie węgiel, wodór, fluor i chlor
 • dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
odpowiedź

Określenie HFC dotyczy:

 • amoniaku jako czynnika chłodniczego
 • dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • czynników, które zawierają w swoim składzie węgiel wodór i fluor
odpowiedź

Najnowsza generacja czynników zwanych HFO:

 • odznacza się bardzo niskim współczynnikiem GWP
 • jeszcze nie jest wprowadzona do obrotu
 • nadaje się tylko do instalacji kriogenicznych
 • nadaje się tylko do instalacji klimatyzacyjnych w samochodach
odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 • które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 • tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 • wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
 • które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 • nie jest ogólnie dostępna
 • podlega prawom patentowym
 • jest dostępna odpłatnie
odpowiedź

Projektowanie układów chłodniczych o mniejszym napełnieniu:

 • nie ma wpływu na obrót f-gazami
 • jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
 • ma zastosowanie tylko do układów hermetycznych
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest propan
odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 5 ton Ew CO2 (hermetyczne ≥10 ton Ew CO2) minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 • nie ma takiego obowiązku
 • co 1,5 roku
 • co 12 miesięcy
 • według uznania
odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 50 ton Ew CO minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 • nie ma takiego obowiązku
 • decyduje właściciel instalacji
 • według uznania
 • co 6 miesięcy
odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 500 ton Ew CO minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 • co 3 miesiące
 • nie ma takiego obowiązku
 • według uznania
 • decyduje właściwe instalacji
odpowiedź

Hermetyczny układ chłodniczy, to taki układ który:

 • posiada zmontowaną sprężarkę hermetyczną
 • został zmontowany fabrycznie, wszystkie elementy zawierające czynnik chłodniczy połączone są ze sobą poprzez lutowanie, spawanie lub inną nierozłączną metodę, oraz oznakowany jest jako "układ hermetyczne zamknięty”
 • ma zbiornik cieczy z przyspawanymi zaworami odcinającymi
 • nie posiada zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku ssawnym
odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 • ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 • nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy we wszystkich sektorach gdzie ma zastosowanie chłodnictwo
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 • skutkuje zmniejszeń napełnienia tych urządzeń i jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
odpowiedź

Ekwiwalent CO2 danego gazu cieplarnianego oblicza się:

 • mnożąc masę tego gazu przez jego współczynnik GWP
 • licząc ilość atomów fluoru z wzoru chemicznego danego gazu
 • licząc ilość atomów wodoru z wzoru chemicznego danego gazu
 • obliczając jego ciśnienie w temperaturze +20°C
odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 • datę urodzenia jednego z uczestników próby
 • serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 • początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 • rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Firma serwisowa, działająca na zlecenie operatora systemu, jest zobowiązana do:

 • wykonywanie wszystkich poleceń operatora, nawet tych, które są niezgodne z prawem
 • odzysku czynnika z systemu do specjalnie przeznaczonych butli odzysku
 • informowaniu operatora o zmianie lokalnych wymogów środowiskowych dotyczących hałasu tła w porze nocnej
 • monitorowania w sposób ciągły wahań napięcia zasilającego obiekt
odpowiedź

Operator systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 • min. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 5 ton CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
odpowiedź

Operator hermetycznego systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 • jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 10 ton CO2
 • tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
odpowiedź

Kratę systemu chłodniczego zakłada się jednostce zwanej:

 • centralnym rejestrem operatorów
 • Ministerstwem Środowiska
 • UOP
 • MSZ
odpowiedź

Centralny rejestrów operatorów utworzony został przez:

 • Senat RP
 • Kancelarię Prezydenta
 • Sejm RP
 • Instytut Chemii Przemysłowej
odpowiedź

Wg rozporządzenia UE 517/2014, obowiązkowa kontrola szczelności po usunięciu nieszczelności urządzenia chłodniczego musi być przeprowadzona:

 • w ciągu 1 miesiąca
 • wg uznania
 • w czasie najbliższego przeglądu serwisowego
 • w czasie kiedy urządzenie nie jest na ruchu
odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • min. wartośc napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urzadzenia
 • wysokość montażu skraplacza
 • zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
odpowiedź

Podczas próby ciśnieniowej szczelności układu notujemy min.:

 • ilość podpór skraplacza
 • GWP układu
 • średnicę rurociągu cieczowego
 • ciśnienia i temperatury na początku i końcu próby
odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • oznaczenie zastosowanego F-gazu
 • zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 • min. Ilość kilgramów czynnika
 • kierunek gwintu zaworu
 • kolor pokrętła zaworu
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • kolor pokrętła zaworu
 • typ i rodzaj F-gazu
 • kolor pokrętła zaworu
 • PESEL napełniającego
odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 • PESEL napełniającego
 • kierunek gwintu zaworu
 • kolor pokrętła zaworu
 • że zwiera substancję z grupy F-gaz
odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 • poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 • usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 • jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 • jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 • zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 • w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury na jakie narażone jest to połączenie
 • zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 • zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
odpowiedź

Informacje zawarte w karcie urządzenia pozwalają na:

 • zidentyfikowanie miejsca w układzie gdzie nastąpił ostatni wyciek
 • poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 • olor ramy na której znajduje się skraplacz
 • odległość urządzenia od granicy posesji
odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 • czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 • substancji zubażających warstwę ozonową
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
odpowiedź

Określenie HCFC dotyczy:

 • amoniaku jako czynnika chłodniczego
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • substancji które zawierają w swoim składzie węgiel, wodór, fluor i chlor
 • dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
odpowiedź

Określenie HFC dotyczy:

 • amoniaku jako czynnika chłodniczego
 • dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
 • wszystkich czynników z grupy HFO
 • czynników, które zawierają w swoim składzie węgiel wodór i fluor
odpowiedź

Najnowsza generacja czynników zwanych HFO:

 • odznacza się bardzo niskim współczynnikiem GWP
 • jeszcze nie jest wprowadzona do obrotu
 • nadaje się tylko do instalacji kriogenicznych
 • nadaje się tylko do instalacji klimatyzacyjnych w samochodach
odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 • które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 • tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 • wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
 • które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 • nie jest ogólnie dostępna
 • podlega prawom patentowym
 • jest dostępna odpłatnie
odpowiedź

Projektowanie układów chłodniczych o mniejszym napełnieniu:

 • nie ma wpływu na obrót f-gazami
 • jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
 • ma zastosowanie tylko do układów hermetycznych
 • ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest propan
odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 • początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 • serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 • datę urodzenia jednego z uczestników próby
 • rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • spadek / wzrost ciśnienia w czasie próby skompensowany o zmianę temperatury w czasie próby
odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 • dane operatora urządzenia
 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 • wysokość montażu skraplacza
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • rodzaj fluorowanego gazu cieplarnianego
 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 • wysokość montażu skraplacza
 • ilość fluorowanego gazu cieplarnianego
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 • ilość odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego
 • typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
 • kolor ramy układu sprężarkowego
 • wysokość montażu skraplacza
odpowiedź

Pomiot który wwozi F-gazy na terytorium RP, według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 • musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 • sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 • sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • sprawozdanie do urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online