Grupa Silesia - szkolenia wraz z egzaminem dla elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów

Polityka prywatności i Regulamin

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.

Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Silesia Sp . z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Wolności 345, NIP:648-277-58-07

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Państwo decydujecie o przekazaniu nam danych podczas kontaktu. Tym samym podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie pewnych informacji będzie się wiązało z niemożliwością realizacji usługi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

Wskazać jednak należy, iż mogą Państwo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody bez jej cofnięciem. W przypadku niemożności usunięcia danych z uwagi na konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami przez czas wynikający z kodeksu cywilnego, Administrator odniesie się do Państwa żądania, szczegółowo uzasadniając swe dalsze działania.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

 • kontaktu z Państwem, w przypadku wysłania do nas wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • wykorzystywania cookies na stronie oraz podstronie serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczoną sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wystawienia faktury oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w związku ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
 • rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO;
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • archiwalnym, analitycznym na stronie oraz Youtubie pod nazwą Kursy Zawodowe, jak również wchodzenia w interakcje z osobami, które polubiły owe strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe.

Nazwa.pl sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków. NIP 6751402920, Regon: 120805512. KRS: 0000594747 - podmiot zapewniający przechowywanie danych oraz pocztę e-mail.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się fanpage.

Mogą to być również firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, kurierskie lub informatyczne, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazać należy, iż Administrator współpracuje z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład Google Ireland Limited, co może powodować, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązujące są ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak i poprawiania danych. Ponadto, mają Państwo prawo żądania sprostowania swoich danych, usunięcia, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W celu realizacji swoich praw, możecie Państwo zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@bhp-lex.pl.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są chronione i przechowywane z należytą starannością. Administrator wdrożył stosowne procedury, używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu spełnienie wszelkich wymagań prawnych.

Wskazać należy, iż Administrator analizuje dane w zakresie ruchu na stronie internetowej, jak również odpowiedzi na kontakt, przy czym owa analiza nie wywołuje wobec Państwa jakichkolwiek skutków prawych. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na jakiekolwiek prawa i wolności.

Informacja o plikach cookies

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików "cookies". Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Podczas pierwszego wejścia na stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działanie wskazane w komunikacie. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na cookies.W przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookies, wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, konieczne do prawidłowego działania strony.

Czym są pliki "cookies"?

To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem

http://wszystkoociasteczkach.pl

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.

Wykorzystywane narzędzia

Administrator korzysta z następujących narzędzi:

 • formularza zamówienia umożliwiający kontakt na stronie: http://bhp-lex.pl. Konieczne dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • fanpage'u na YouTubie umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania oraz komunikację, w tym informowanie o usługach. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych na fanpage'u jest zgoda. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage, usunąć polubienie, czy przestać wchodzić w interakcje. Zasady korzystania z fanpage zostały uregulowane bezpośrednio w regulaminie YouTuba.

Zmiany w niniejszym dokumencie

Administrator zastrzega, iż Polityka prywatności może być zmieniona z uwagi na nowelizacje prawa, czy rozwój technologii.

Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2022r.

 

REGULAMIN

dotyczący organizacji szkoleń przez firmę Grupa Silesia Sp Sp. z o.o.

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie jakości usług szkoleniowych poprzez ochronę praw klienta oraz instytucji szkoleniowej.

 

 

§2

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

 

 

 1. Organizatorem szkoleń jest Grupa Silesia Sp Sp. Z o. o., Wolności 345, 41-800 Zabrze.
 2. Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym spółki.
 3. Adres dla zgłoszeń elektronicznych info@kursyzawodowe.pl 
 4. Firma organizuje zarówno szkolenia otwarte stacjonarne jak i szkolenia on-line, wykonując usługi szkoleniowe z należyta starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie szkolenia.

 

 

§3

 

ZOBOWIAZANIA STRON

 

 1. Zamawiający szkolenie ma prawo oczekiwać, że:
  1. spełnione zostaną założone cele szkolenia z oferty,
  2. szkolenia zostaną przeprowadzone profesjonalnie zgodnie ze specyfikacją kształcenia osób dorosłych,
  3. prowadzący szkolenie będzie przygotowany należycie i będzie posiadał wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną w zakresie tematyki szkolenia,
  4. w przypadku szkolenia stacjonarnego zostaną spełnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dotyczące przepisów BHP, dostępu do mediów socjalnych oraz reżimu sanitarnego,
   1. organizator szkoleń zapewni warunki formalne, a także wyda odpowiednie certyfikaty.
   2. Zamawiający szkolenie, ma prawo do odwołania swojej obecności na szkoleniu, w terminie nie przekraczającym 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. W sytuacji innej niż opisana, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 30% wartości kursu.

 

 1. Organizator szkoleń ma prawo oczekiwać, że:
 2. uczestnicy szkolenia przybędą punktualnie i będą w nim uczestniczyć w pełnym wymiarze czasowym, niezależnie czy jest to szkolenie stacjonarne czy w formie webinarium,
 3. uczestnicy, po szkoleniu wypełnią ankiety umożliwiając dopasowanie i udoskonalanie programu szkolenia,
  1. zostaną spełnione formalne warunki umowy
  2. w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, uczestnicy dopełnią wszelkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

 

 

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, firma szkoleniowa podejmie natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do :

a)    pobrania zadatku w wysokości 500 zł celem zagwarantowania Zamawiającemu miejsca w wybranym szkoleniu.

b)    Odwołania szkolenia w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do zaproponowania innego terminu, lokalizacji bądź zwrotu 100% kosztów szkolenia.

 

§4

REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z oferta oraz ustalonymi zasadami.

 

 1. Reklamacja lub skarga powinna zostać doręczona bezpośrednio do siedziby firmy, pocztą tradycyjną listem poleconym lub e-mailem na adres : kursy@a-cademy.pl, nie później niż 3 dni kalendarzowych od ostatniego dnia szkolenia.

 

 1. Reklamacja złożona po terminie nie będzie rozpatrzona

 

 1. Na zgłoszeniu reklamacyjnym należy wpisać nazwę firmy zamawiającego szkolenie, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz oczekiwania względem organizatora szkolenia.

 

 1. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeśli rozpatrzenie będzie wymagało dodatkowych wyjaśnień, to okres rozpatrzenia może się wydłużyć do 21 dni roboczych.

 

 

 

§5

 

REKOMPENSATA

 

 1. W przypadku uznania reklamacji organizator szkolenia zaproponuje jedną z poniższych metod rekompensaty
  1. zniżka 15% na kolejne szkolenie,
  2. ponowna realizacja szkolenia w innym terminie wskazanym przez organizatora,
  3. dodatkową formę szkolenia, np. w postaci lekcji internetowych uzupełniających,

 

 

 

§6

 

KODEKS CYWILNY

 

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

§7

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

 

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu organizacji szkoleń (sali szkoleniowej)
  1. Sale szkoleniowe w których odbywają się szkolenia spełniają zasady BHP i PPOŻ,
  2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPOŻ.

 

 1. Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:
 2. Trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy szkoleniowej, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
 3. Przedstawiciel firmy szkoleniowej ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.

 

 1. Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:
  1. Instytucja szkoleniowa zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu szkolenia otwartego, nie później niż 2 dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji.

 

 1. Brak dostępności miejsca szkolenia
  1. W przypadku braku dostępności miejsca szkolenia, Firma podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.
  2. W przypadku szkolenia otwartego, Firma szkoleniowa zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.

 

 1. Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych.

Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, a w  wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia.

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online